Četrtek
29. Avgust
ob 9.00
Od 29. do 31. avgusta
Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU - Ljubljana

Mednarodni večdisciplinarni simpozij ZVOK, PESEM IN POLITIČNOST

Kaj nam raziskovanje pesemskih besedil, dvo- in večjezičnih pesmi ter prevedenih pesmi lahko razkrije o odnosih moči znotraj kontinuuma med sožitjem in konfliktom v medčloveških odnosih? Kako glasbene dejavnosti tradicionalnih manjšin, migrantov, beguncev in diaspor korespondirajo s transkulturacijo, transnacionalnostjo in drugimi relevantnimi znanstvenimi koncepti in procesi? Katere nove smeri na ravneh razmišljanja, praktičnega delovanja in predstav o zmogljivosti zvoka in glasbe na političnem prizorišču, s posebnim poudarkom na afektu, telesu in čutih, zaznamujejo naš čas – »čas krize političnega delovanja«?

Dobrodošli na našem letnem simpoziju – tovrstna znanstvena srečanja organiziramo od leta 2011 naprej –, pri katerem tokrat postavljamo v ospredje povezave znotraj trikotnika, sestavljenega iz zvoka, pesmi in politike. Približno trideset znanstvenikov iz desetih držav v referatih in organiziranih panelih išče odgovore na zgoraj omenjena in tudi številna druga raziskovalna vprašanja. Simpozijske teme so: Pesemska jezikovna prepletanja kot izraz sobivanja ali konfliktnih razmer, Glasba in transkulturne identifikacije ter Glasba, političnost in afekt.

Prof. dr. Svanibor Pettan


Četrtek, 29. 8. 2019

9.00–9.30 REGISTRACIJA / REGISTRATION
9.30–11.00 UVODNI NAGOVORI IN VABLJENO PREDAVANJE / WELCOME SPEECHES AND KEYNOTE SPEAKER

Brandon LaBelle: Manjša akustika in svoboda poslušanja / Minor Acoustics and the Freedom to Listen

11.00–11.30 Odmor / Break
11.30–13.00 PANEL 1: Posamezni manjšinski glasbeniki: ključ za boljše razumevanje dinamike med manjšino in večino / Individual Minority Musicians: A Clue for Better Understanding of the Majority-Minority Dynamics

Svanibor Pettan: Etnomuzikologija posameznih manjšinskih glasbenikov: tri študije primerov iz Slovenije / Ethnomusicology of Individual Minority Musicians. Three Case Studies from Slovenia

Mojca Kovačič: Glasbene identifikacije – med etničnostjo in pragmatičnostjo / Music Identifications between Ethnicity and Pragmatism

Leon Stefanija: Analiza slavizmov v slovenski glasbi od leta 1918 naprej / Mapping Slavisms in Slovenian Music since 1918

Jernej Weiss: Vloga čeških glasbenikov v glasbeni kulturi na Slovenskem med obema svetovnima vojnama / The Role of Czech Musicians in Musical Culture of Slovenia Between the Two World Wars

13.00–14.30 Kosilo / Lunch
14.30–16.00 SEKCIJA 1 / SESSION 1, predsedujoča / chair: Sonja Zdravkova Djeparoska

Maša Marty: Z glasbo proti domotožju – toda s katero? / With Music Against Homesickness. But With Which Music?

Mikaela Minga: Petje aromunske pesmi iz Drenove: kreativnost in ohranjanje / Performing The Aromanian Song of Drenova: Creativity and Preservation

Ebru Yazici: Naravni fenomen, interdisciplinarna perspektiva: večglasno alikvotno petje / A Natural Phenomenon, an Interdisciplinary Perspective: Polyphonic Overtone Singing

16.00–16.30 Odmor / Break
16.30–18.00 SEKCIJA 2 / SESSION 2, predsedujoča / chair: Mojca Piškor

Fulvia Caruso: Strukturiranje novih pripadnosti, pisanje pesmi v italijanskih izrednih sprejemnih centrih / Structuring New Belongings, Composing Songs in Italian Extraordinary Reception Centres

Nuša Hauser: Inštitucionalizacija regionalnega pouka (zavičajna nastava) v Istrski županiji – projekt spodbude ali jabolko spora? / Institutionalization of Regional Education in the Istrian County – A Project to be Encouraged or an Object of Contention?

Maja Bjelica: Glasba alevitov v Turčiji: (dis)identifikacija in fluidnost / Music of the Alevis in Turkey: (Dis)identification and Fluidity

20.00-24.00 Koncerti / Concerts

Petek, 30. 8. 2019

9.00–11:00 PANEL 2: Glasba, afekt in politika na obrobju neoliberalizma / Sounds, Affect, and Politics in the Neoliberal Fringe

Alenka Bartulović: Sevdalinka, afektivne težnje in »intimne publike« / Sevdalinka, Affective Aspirations, and “Intimate Publics”

Mojca Kovačič: Prenos afekta in afektivne atmosfere pri skupinskem petju / Transmission of Affect and Affective Atmospheres in Collective Singing

Ana Hofman: Potencial afekta in zvočno politično delovanje / Affect’s Promise and Sonic Political Agency

Tanja Petrović: Zvočni afekt in industrijske ruševine / Sonic Affect and Industrial Debris

Martin Pogačar: Temporalni objekti, omrežena telesa in afekt / Temporal Objects, Networked Bodies, and Affect

11.00–11.30 Odmor / Break
11.30–13.00 SEKCIJA 3 / SESSION 3, predsedujoča / chair: Anja Moric

Ana Marković: V deželi lesketajočih se zvezd: analiza družbeno angažirane glasbe kot odziva na vstop Hrvaške v EU / In the Land of Sparkling Stars: Analysis of Socially Engaged Music as the Reaction to the Entry of Croatia to the EU

Svetozar Matejašev: Jahanje na valovih dadaističnih performansov: Euro Neuro in identitetna politika Evropske unije / Surfing on the Waves of Dadaistic Performances: Euro Neuro and Identity Politics of European Union

12.30–16.00 Sprejem pri županu in izlet z ladjico po Ljubljanici s kosilom / Reception with the mayor and boat trip with lunch along the Ljubljanica river
16.00–17.30 SEKCIJA 4 / SESSION 4, predsedujoča /chair: Fulvia Caruso

Nina Dragičević: Emancipatorni potencial sonornosti in glasbe pri konstrukciji lezbičnih skupnosti / Emancipatory Potential of Sonority and Music in the Construction of Lesbian Communities

Tjaša Jakop: Besedila aktivističnih zborov v Sloveniji / Lyrics of the Activist Choirs in Slovenia

Mojca Piškor: Zvočnosti golega življenja: iskanje zvoka v pisnih pripovedih ženskih zapornic v političnih delovnih taboriščih na Grgurju in na Golem otoku / Auralities of Bare Life: Searching for Sound in Written Narratives of Women Prisoners of Political Labour Camps on the Islands Grgur and Goli

17.30–18.00 Odmor / Break
18.00–19.00

 

 

 

 

 

 

SEKCIJA 5 / SESSION 5, predsedujoča / chair: Maša Marty

Irena Šentevska: Festival FESRAM in debata o zanič glasbi v Srbiji: slab okus kot politični upor / FESRAM and the Crap Music Debate in Serbia: Bad Taste as Political Resistance

Sonja Zdravkova Djeparoska: Glasba kot orodje aktivizma: študija primera iz Severne Makedonije / Music as a Tool of Activism: A Case Study from North Macedonia

Arbnora Dushi: Glasba kot orodje za čustveno mobilizacijo v namen dosega političnih sprememb: kontekst odziva in odmevnih spominov na albansko popevko / Music as a Tool for Emotional Mobilization for Political Changes: The Context of Reception and the Echoic Memory of an Albanian Pop Song

20.00-24.00 Koncerti / Concerts

Sobota, 31. 8. 2019

9.00–11:00 PANEL 3: Izzivi dvojezičnosti v pesmi in glasbi / Challenges of Bilingualism in Songs and Music

Marija Klobčar: Moč jezikov: večjezične pesmi Oswalda Wolkensteinskega / Reflecting the Power of Languages: Multilingual Songs of Oswald von Wolkenstein

Marjeta Pisk: Latinščina v slovenskih ljudskih pesmih / Latin Language in Slovenian Folk Singing?

Urša Šivic: Petje pri bogoslužju in pogrebih – prostori dvojezičnega prepletanja / Singing at the Liturgy and Funerals – the Spaces of Bilingual Intertwining

Anja Moric: Nemška? Slovenska? Večkulturna? – Kočevarska pesem / German? Slovenian? Multicultural? – Gottscheer Song

11.00–11.30 Odmor / Break
11.30–13.00 SEKCIJA 6 / SESSION 6, predsedujoča / chair: Marija Klobčar

Julijana Lešić: Ohranjanje sefardskih pesmi v sodobnih balkanskih družbah / Preservation of Sephardic Songs in Contemporary Balkan Societies

Thomas McKean: Vključenost ali izključenost – latovščina škotskih potujočih skupnosti v ljudski glasbi / Inclusion or Exclusion – Scottish Traveller Cant in Folk Song

Tatjana Tomić: Addio Pola, himna vedno aktualne otožnosti ob slovesu in tihega odpora / “Addio Pola”, Hymn of Ever-current Parting Sorrow and Silent Resistance

20.00-24.00 Koncerti / Concerts
© IMAGO SLOVENIAE 2024. Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani: Pozitiven Design, Oblikovanje: LUKS Studio