Četrtek
29. Avgust
ob 9.30
MEDNARODNI ETNOMUZIKOLOŠKI SIMPOZIJ od 29. do 31. avgusta
Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU - Ljubljana

ZVOK, PESEM IN POLITIČNOST

Glasba je eden pomembnejših kanalov za izražanje posameznikovih pogledov na svet, hkrati lahko spodbuja kolektivne občutke in zavest, preko glasbe pa skupnost pogosto izraža tudi družbeno ali politično držo v javnem prostoru. V zadnjem času smo priča obratu v etnomuzikologiji, ki se v raziskavah glasbenih procesov obrača h konceptom utelešenja, čustev in čutil, pri tem pa pogosto spregleda pomen jezikovnega izražanja v pesmi. Na mednarodnem interdisciplinarnem simpoziju bodo raziskovalci s področja etnomuzikologije, etnologije, antropologije, sociologije, folkloristike, zvočnih študij in ostalih sorodnih ved, skozi omenjene koncepte odpirali vprašanja družbene in politične akcije v glasbenih procesih.


Četrtek, 29. 8. 2019

9.00–9.30 REGISTRACIJA / REGISTRATION
9.30–11.00 UVODNI NAGOVORI IN VABLJENO PREDAVANJE / WELCOME SPEECHES AND KEYNOTE SPEAKER

Brandon LaBelle: Manjša akustika in svoboda poslušanja / Minor Acoustics and the Freedom to Listen

11.00–11.30 Odmor / Break
11.30–13.00 PANEL 1: Posamezni manjšinski glasbeniki: ključ za boljše razumevanje dinamike med manjšino in večino / Individual Minority Musicians: A Clue for Better Understanding of the Majority-Minority Dynamics

Svanibor Pettan: Etnomuzikologija posameznih manjšinskih glasbenikov: tri študije primerov iz Slovenije / Ethnomusicology of Individual Minority Musicians. Three Case Studies from Slovenia

Mojca Kovačič: Glasbene identifikacije – med etničnostjo in pragmatičnostjo / Music Identifications between Ethnicity and Pragmatism

Leon Stefanija: Analiza slavizmov v slovenski glasbi od leta 1918 naprej / Mapping Slavisms in Slovenian Music since 1918

Jernej Weiss: Vloga čeških glasbenikov v glasbeni kulturi na Slovenskem med obema svetovnima vojnama / The Role of Czech Musicians in Musical Culture of Slovenia Between the Two World Wars

13.00–14.30 Kosilo / Lunch
14.30–16.00 Maša Marty: Z glasbo proti domotožju – toda s katero? / With Music Against Homesickness. But With Which Music?

Mikaela Minga: Petje aromunske pesmi iz Drenove: kreativnost in ohranjanje / Performing The Aromanian Song of Drenova: Creativity and Preservation

Ebru Yazici: Naravni fenomen, interdisciplinarna perspektiva: večglasno alikvotno petje / A Natural Phenomenon, an Interdisciplinary Perspective: Polyphonic Overtone Singing

16.00–16.30 Odmor / Break
16.30–18.00 Fulvia Caruso: Strukturiranje novih pripadnosti, pisanje pesmi v italijanskih izrednih sprejemnih centrih / Structuring New Belongings, Composing Songs in Italian Extraordinary Reception Centres

Nuša Hauser: Inštitucionalizacija regionalnega pouka (zavičajna nastava) v Istrski županiji – projekt spodbude ali jabolko spora? / Institutionalization of Regional Education in the Istrian County – A Project to be Encouraged or an Object of Contention?

Maja Bjelica: Glasba alevitov v Turčiji: (dis)identifikacija in fluidnost / Music of the Alevis in Turkey: (Dis)identification and Fluidity

20.00-24.00 Koncerti / Concerts

Petek, 30. 8. 2019

9.00–11:00 PANEL 2: Glasba, afekt in politika na obrobju neoliberalizma / Sounds, Affect, and Politics in the Neoliberal Fringe

Alenka Bartulović: Sevdalinka, afektivne težnje in »intimne publike« / Sevdalinka, Affective Aspirations, and “Intimate Publics”

Mojca Kovačič: Prenos afekta in afektivne atmosfere pri skupinskem petju / Transmission of Affect and Affective Atmospheres in Collective Singing

Ana Hofman: Potencial afekta in zvočno politično delovanje / Affect’s Promise and Sonic Political Agency

Tanja Petrović: Zvočni afekt in industrijske ruševine / Sonic Affect and Industrial Debris

Martin Pogačar: Temporalni objekti, omrežena telesa in afekt / Temporal Objects, Networked Bodies, and Affect

11.00–11.30 Odmor / Break
11.30–13.00 Ana Marković: V deželi lesketajočih se zvezd: analiza družbeno angažirane glasbe kot odziva na vstop Hrvaške v EU / In the Land of Sparkling Stars: Analysis of Socially Engaged Music as the Reaction to the Entry of Croatia to the EU

Svetozar Matejašev: Jahanje na valovih dadaističnih performansov: Euro Neuro in identitetna politika Evropske unije / Surfing on the Waves of Dadaistic Performances: Euro Neuro and Identity Politics of European Union

12.30–16.00 Sprejem pri županu in izlet z ladjico po Ljubljanici s kosilom / Reception with the mayor and boat trip with lunch along the Ljubljanica river
16.00–17.30 Nina Dragičević: Emancipatorni potencial sonornosti in glasbe pri konstrukciji lezbičnih skupnosti / Emancipatory Potential of Sonority and Music in the Construction of Lesbian Communities

Tjaša Jakop: Besedila aktivističnih zborov v Sloveniji / Lyrics of the Activist Choirs in Slovenia

Mojca Piškor: Zvočnosti golega življenja: iskanje zvoka v pisnih pripovedih ženskih zapornic v političnih delovnih taboriščih na Grgurju in na Golem otoku / Auralities of Bare Life: Searching for Sound in Written Narratives of Women Prisoners of Political Labour Camps on the Islands Grgur and Goli

17.30–18.00 Odmor / Break
18.00–19.00

 

 

 

 

 

 

 

13.30-15.00

Irena Šentevska: Festival FESRAM in debata o zanič glasbi v Srbiji: slab okus kot politični upor / FESRAM and the Crap Music Debate in Serbia: Bad Taste as Political Resistance

Sonja Zdravkova Djeparoska: Glasba kot orodje aktivizma: študija primera iz Severne Makedonije / Music as a Tool of Activism: A Case Study from North Macedonia

Arbnora Dushi: Glasba kot orodje za čustveno mobilizacijo v namen dosega političnih sprememb: kontekst odziva in odmevnih spominov na albansko popevko / Music as a Tool for Emotional Mobilization for Political Changes: The Context of Reception and the Echoic Memory of an Albanian Pop Song

Kosilo / Lunch

20.00-24.00 Koncerti / Concerts

Sobota, 31. 8. 2019

9.00–11:00 PANEL 3: Izzivi dvojezičnosti v pesmi in glasbi / Challenges of Bilingualism in Songs and Music

Marija Klobčar: Moč jezikov: večjezične pesmi Oswalda Wolkensteinskega / Reflecting the Power of Languages: Multilingual Songs of Oswald von Wolkenstein

Marjeta Pisk: Latinščina v slovenskih ljudskih pesmih / Latin Language in Slovenian Folk Singing?

Urša Šivic: Petje pri bogoslužju in pogrebih – prostori dvojezičnega prepletanja / Singing at the Liturgy and Funerals – the Spaces of Bilingual Intertwining

Anja Moric: Nemška? Slovenska? Večkulturna? – Kočevarska pesem / German? Slovenian? Multicultural? – Gottscheer Song

11.00–11.30 Odmor / Break
11.30–13.00 Julijana Lešić: Ohranjanje sefardskih pesmi v sodobnih balkanskih družbah / Preservation of Sephardic Songs in Contemporary Balkan Societies

Thomas McKean: Vključenost ali izključenost – latovščina škotskih potujočih skupnosti v ljudski glasbi / Inclusion or Exclusion – Scottish Traveller Cant in Folk Song

Tatjana Tomić: Addio Pola, himna vedno aktualne otožnosti ob slovesu in tihega odpora / “Addio Pola”, Hymn of Ever-current Parting Sorrow and Silent Resistance

20.00-24.00 Koncerti / Concerts
© IMAGO SLOVENIAE 2019. Vse pravice pridržane
Izdelava spletne strani: Pozitiven Design, Oblikovanje: LUKS Studio